حکومتداری

حکومتداری عملیه تصمیم گیری است، به شمول شیوه که شهرداری در طول این عملیه با جامعه در تعامل می شود. حکومتداری خوب مشارکتی، توافق محور، پاسخگو، شفاف، موثر و کارآمد، عادلانه و فراگیر و تابع قوانین است.

در شهرداری ما سیستم کنترل برای ارائه حکومتداری خوب وجود دارد تا اطمینان حاصل گردد که مردم فعالیت های شورای شهر را درک کند و به آنها دسترسی و مشارکت داشته باشد.

جلسات شهرداری

جلسات عادی شورای شهر در روز سه شنبه هر ماه برگزار می شود.جلسات در اتاق جلسه شورا، در طبقه اول دفتر شورا، 90 ولسفورد استریت، شیپرتون برگزار می شود.جلسات خاص شورا بر حسب ضرورت برگزار می گردد.کلیه جلسات عادی و عام و جلسات خاص شورای شهر شپپرتون بزرگتر به صورت زنده پخش می شود و از طریق صفحه فیسبوک رسمی شورای شهر در دسترس عموم قرار می گیرد.جریان مستقیم به شما اجازه می دهد تا جلسات را در زمان واقعی آن تماشا کنید و به آنها گوش فرا دهید، به شما امکان دسترسی بیشتر به تصمیم گیری و بحث در شورای شهر را می دهد و علنی بودن و شفافیت را تشویق می کند.