شورای شهر چیست؟

شورای شهری شیپرتون بزرگتر چه کار می کند؟


شورای شهر شیپرتون بزرگتر اداره حکومت محلی است که از شهر یا شهرک که در آن زندگی می کنید مراقبت می کند و به نام شهرداری / شاروالی نامیده می شود. در استرالیا در سه سویه حکومت وجود دارد، سویه محلی (شیپرتون بزرگتر) ، سویه ایالت (ویکتوریا) و سویه فدرال (استرالیا).

شهرداری محلی خدمات، برنامه ها و امکانات اجتماعی را برای افرادی که در اینجا زندگی می کنند، ارائه می کند

بعضی از خدمات ما عبارتند از:

 • جمع آوری و بازیافت زباله
 • مراکز صحت و واکسین اطفال
 • کودکستانها
 • مراقبت های قبل از مکتب و بعد از مکتب برای اطفال
 • خدمات جوانان
 • خدمات برای افراد سالمند که در خانه به مراقبت نیاز دارند
 • ترمیم و نگهداری از خانه و ارائه غذا بر روی چرخ (meals on wheels) برای سالمندان
 • ثبت حیوانات خانگی
 • زمین های بازی و پارک
 • سرک ها و پیاده روها
 • حوض های آب بازی و سالون های ورزشی

نقش نمایندگان شهرداری (councillors)

شیپرتون بزرگتر نه نماینده دارد که برای مدت چهار سال توسط افرادی که در شیپرتون بزرگتر زندگی می کنند انتخاب می شوند. شهردار سخنگوی نمایندگان شهرداری است و برای مدت یک سال توسط دیگر نمایندگان شهرداری انتخاب می شود.

نمایندگان شهرداری نقش مهمی را در برنامه ریزی برای آینده شهر ما ایفا می کند و تصمیم می گیرند که چه کاری باید انجام دهند. به عنوان نمایندگان منتخب جامعه آنها اولویت ها را ایجاد می کنند و جهت استراتژیک را تعیین می کنند.

رای دادن در انتخابات

اگر از یک منطقه مربوط به شهرداری دیگری به این جا نقل مکان کرده اید یا اگر شهروند جدید استرالیا هستید، احتمال دارد که برای انتخابات حکومت محلی شیپرتون بزرگتر ثبت نام نشده باشید. شما باید نام خود را به دفتر ثبت نام انتخابات شهرداری شهر شیپرتون بزرگتر انتقال دهید. با کمیسیون انتخابات ویکتوریا به شماره 131 852 یا www.vec.vic.gov.au تماس بگیرید.