جریمه های پارکینگ

اگرشما به طور غیر قانونی پارک کنید، جریمه خواهید شد. جریمه های پارکینگ در قانون ایمنی سرک ویکتوریا تنظیم شده است. نظر به تخلف، جریمه در حال حاضر 78 دلار، 93 دلار و 155 دلار است.

تکت جریمه پارکینگ می تواند به خود شما داده شود، در شیشه جلو موتر شما گذاشته شود، یا از طریق پست به شما فرستاده شود. اگر شما جریمه دریافت کردید، پرداخت آن می تواند در دفتر شورای شهر در 90 ولسفورد استریت، شیپرتون انجام شود؛ یا چک یا سفارش پول را به  Locked Bag 1000، شیپرتون، 3632 ارسال کرد. پرداخت با کارت اعتباری را می توان از طریق وب سایت شورا انجام داد.

چه کسی مسئول پرداخت جریمه است؟

شما مسئول پرداخت جریمه هستید در صورتی که وسیله نقلیه بنام شما ثبت شده است. اگر نمیخواهید جریمه را بپردازید زیرا شما در آن زمان موتر را رانندگی نمی کردید، یک فورم بیانیه قانونی را که نام و آدرس راننده را به شورای شهر معرفی می کند، تکمیل کنید.

چه کسی می تواند جریمه پارکینگ را صادر کند؟

در شیپرتون بزرگتر افراد زیر می توانند اخطار تخلف ( جریمه پارکینگ) صادر کنند:

  • هر افسر پلیس، یا
  • یک افسر با صلاحیت شورای شهر

مأمورین با صلاحیت برخی مقامات دیگر دولتی ( مانند VicRoads ) نیز می توانند جریمه تخلف پارکینگ را در موارد خاص صادر کنند.

یک افسر با صلاحیت شورای شهر که از پارکینگ ها گشت زنی می کند باید در صورت درخواست کارت شناسایی خود را به شما نشان دهد. این کارت باید عکس، امضای وی و امضای افسر با صلاحیت شورا ی شهر را که مجاز به صادر کردن جریمه است، داشته باشد.

آیا در املاک خصوصی هم می توان جریمه شد؟

مقامات پارکینگ شورای شهر می توانند تکت جریمه پارکینگ را در مالکیت خصوصی، در صورتی که صاحب آن موافقت نامه ای با شورا ی شهر داشته باشد، نیز صادر کند. به عنوان مثال، کار پارک های خصوصی یک فروشگاه خرده فروشی ممکن است توسط شورای شهر با موافقت مالک آن کنترل شود.  

چرا باید از قوانین پارکینگ اطاعت کنید

قوانین پارکینگ و ترافیک ما برای این است که از استفاده ایمن و منصفانه از سرک های ویکتوریا به نفع همه اطمینان حاصل گردد. بسیاری از مردم به طور غیرقانونی پارک می کنند زیرا این امر راحت است، بدون اینکه فکر کنند که آنها ممکن است دیگران را ناراحت یا مواجه با خطر سازند.

علامت پارک نکنید

اگر علامت " پارک نکنید " موجود است، فقط 2 دقیقه می توانید در آن منطقه توقف کنید، اگر:

  • مسافر یا بار می گیرید یا پایین می کنید
  • به فاصله 3 متر از وسیله نقلیه خود قرار دارید.

اگر در جایی که یا قسمتی از جایی که علامت " پارک نکنید" نشان داده شده پارک کنید و مسافر یا بار نمی گیرید یا پایین نمی کنید، در این صورت در نظر گرفته می شود که پارک کرده اید و ممکن است جریمه شوید، حتی اگر شما در وسیله نقلیه خود باشید.

علامه های توقف نکنید

اگر در جایی علامت " توقف نکنید" وجود داشته باشد، شما به هیچ دلیلی مجاز به توقف یا پارک کردن موتر خود در آن جا یا به طور قسمی در آن جا نیستید. پایین کردن یا برداشتن مسافر یا بار نیز در منطقه توقف نکنید ممنوع است.