چگونه می توان یک شهروند استرالیا شد؟

برای شهروند استرالیا شدن، لطفا با وزارت مهاجرت و شهروندی به شماره 131 880 تماس بگیرید یا از وبسایت www.citizenship.gov.au/applying دیدن کنید.


وزارت مهاجرت لیستی از کسانی را که شهروند می شوند ترتیب می دهد و شهرداری محلی هر 2 ماه یک بار مراسمی را با شرکت شهردار برگزار می کند که در آن شما سند شهروندی خود را دریافت خواهید کرد و برای رأی دادن ثبت نام می کنید.