ساختمان و برنامه ریزی

تیم ساختمان نقش به عهده گرفتن وظائف قانونی بررسی کننده ساختمان شهرداری (Municipal Building Surveyor ) و ارائه خدمات ساختمانی با کیفیت را ایفا می کند.

اگر میخواهید خانه یا محل کسب و کارتان را بسازید، باید یک درخواست ساختمان را تسلیم کنید.

ثبت نام یک کسب و کار غذایی جدید

برای ثبت نام کسب و کار مواد غذایی خود شما باید از مراحل زیر پیروی کنید

مرحله 1 – نقشه کف زمین را بدهید

یک نقشه کف زمین را با مقیاس از محوطه غذایی پیشنهادی به اداره صحت محیطی شورای شهر برای ارزیابی ارائه کنید

مرحله 2 – طبقه بندی را تعیین کنید

لطفا لیست طبقه بندی را در وب سایت ویکتوریای غذا هوشمند (Food Smart Victoria  ) مرور کنید تا تعیین کنید که کدام طبقه برای کسب و کار شما اعمال می شود. الزامات ایمنی مواد غذایی به طبقه بندی محوطه موادغذایی بستگی دارد.

مرحله 3 – برای ثبت نام درخواست بدهید

فورم درخواست ثبت نام غذا را تکمیل کنید و با فیس معین آن به شورای شهر برگردانید. برای پیدا کردن فیس قابل پرداخت برای طبقه محوطه لطفا با دفتر صحت محیطی به شماره تلفون 03 5832 9731 تماس بگیرید.

به عنوان بخشی از عملیه درخواست در کسب و کارهای طبقه 1 و 2، باید برنامه ایمنی مواد غذایی وجود داشته باشند. برنامه ایمنی مواد غذایی یک طرح نوشته شده است که نشان می دهد که یک کسب و کار چه کاری را انجام می دهد تا اطمینان حاصل شود که مواد غذایی که به فروش می رسانند، برای مصرف انسان محفوظ و بی خطر است. این یک ابزار مهم است که کسب و کارهای را که با پروسس یا فروش مواد غذایی بالقوه خطرناک سر وکار دارند کمک می کند و شیوه های مدیریت ایمن غذا را ادامه می دهند.

 

همچنین کسب و کارها باید اطمینان حاصل کنند که شخص تعیین شده برای نقش سرپرست ایمنی مواد غذایی، آموزش های مربوطه را تکمیل کرده است.

مرحله 4 – ترتیبات بازرسی نهایی را بدهید

یک افسر صحت محیطی، پس از آن که کار در محوطه تکمیل شد، بازرسی از محل غذا را انجام می دهد. 

مرحله 5 – تصویب

سپس شورا تصدیق ثبت نام را صادر می کند. طبق قانون غذا، به کار انداختن کسب و کار غذا بدون داشتن تصدیق ثبت نام جرم است.