Dari / داري

COVID-19

آخرین معلومات در مورد خدمات شورای محلی

برای معلومات بیشتر در مورد COVID-19 به زبان خود تان، به این لینک بروید

گام های ساده برای کاهش خطر ویروس کرونا برای خود و دیگران - صلیب سرخ